.

programın amacı

Günümüzün dijital dünya ile iç içe geçmiş yapısı başta düşünme şeklimiz olmak üzere tüm algı biçimlerimizi kökten değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim içinde geliştirdiği teknoloji ilişkisiyle sanat ve tasarım disiplinleri de yeni bir biçim kazanmaktadır. Önceleri teknolojik gelişmeleri birer araç olarak kullanan çoğu sanat disiplini zamanla bu teknolojik gelişmeleri “sanat” olarak kullanmaya başlamıştır. Bu bağlamda günümüzdeki endüstri 4.0 çağında tasarımcının bilinen tanımı, görevi ve sorumlulukları değişmektedir. Dünyadaki gelişim ve değişimin katlanarak artan hızı gelinen noktada insanlığın gündelik yaşamını yeniden şekillendirmekte, yeni alışkanlıklar ve gereksinimler açığa çıkmaktadır. Lisans eğitimleri boyunca sektöre hazırladığımız görsel iletişim tasarımcıları ise dijitalleşen yaşam unsurları ile insanlar arasında olabildiğince insani bir iletişim köprüsü kurma görevini üstlenmektedir. Görsel İletişim Tasarımı, iletişim kurabilmenin sanatıdır ve entelektüel, yaratıcı, stratejik, idari ve teknik bir faaliyettir. Temel olarak iletişim sorunlarına görsel çözümler sunmaya dayalıdır. Görsel iletişim tasarımı, bir meslek olarak adlandırılmaya başladığı 19. yüzyıldan beri, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği yeni yaşam biçiminin okunurluğunu yine teknolojinin sunduğu araçlar ile sağlamaya çalışmaktadır. 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler, iletişim, algılama ve anlamlandırma biçimlerini şekillendirmekte ve görsel imgelerle dolu dijital bir dünya yaratmaktadır. Çağın gereksinimlerini karşılayabilme donanımında olan bir tasarımcının, başta iletişim, tasarım ve teknoloji olmak üzere güncel gelişmeleri takip edebilmesi, görsel iletişimin devingen ve disiplinler arası doğasına uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. Görsel iletişim tasarımı mesleğinin teknoloji ile bu derin ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, mesleğin rotasının da dünya ile eşzamanlı olarak radikal bir değişime uğradığı aşikârdır.

Görsel iletişim tasarımı meslek olarak teknolojiyle derinden ilişkilidir. Teknoloji ile doğmuştur ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Dolayısıyla teknoloji-sanat bağlamında çağdaş tasarımcı ve sanatçının rolünün yeniden belirlendiği bir dünyadan söz etmek mümkündür. Bugünün sanatçılarının ve tasarımcılarının el becerisinin çok ötesinde, yepyeni bilgi ve becerilerle mesleklerine yaklaşmaları gerekmektedir. Kişinin toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişimlerle iç içe yaşaması ve bunları kendi yaratım alanının içinde yaşatabilme yetkinliği alışılagelmişten farklı, geniş spektrumlu bir görsel eğitim yöntemini de gündeme getirmektedir.

Günümüzdeki endüstri 4.0 çağında, tasarım olgusu hiç eskimeyecek, daima gündem olacak belirleyici bir ana konu haline gelmiştir. Tasarımcı olmak yeni yüzyılın en gözde meslekleri arasında yerini almıştır. Tasarımcının, tasarım kavramı için yeniden tanımlanan bu çok yönlü ve çok boyutlu görevlere ve sorumluluklara hükmedebilmesi için, birçok yeni beyinsel aktiviteye de hâkim olabilmesi gerekmektedir. Görsel iletişim tasarımı yüksek lisans programında, bu belirlenen gereksinimlerin geleceğin tasarımcılarına temelden kazandırılabilmesi için akademik düzeyle uygulanacak yeni eğitim stratejileri ve öğretim programları düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Program, ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen entelektüel birikime sahip tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda ihtisaslaşma alandaki uygulamaların artmasına da imkân sağlayacağından akademik anlamda donanımlı ve alandaki uygulamalara da hâkim uzmanların yetişmesi bir diğer önemli amacı teşkil etmektedir.

Program aracılığı ile yetiştirilecek nitelikli araştırmacıların, sanat ve tasarım disiplinlerini araştırma boyutunda derinlemesine ele alabilmesine imkân sağlayacak bir altyapı oluşturması amaçlanmaktadır. Programda, sanat ve tasarım alanlarında lisans eğitimi süresince detaya girilmeyen konuları detaylıca araştıracak ve bu bağlamda yeni sanatsal yaklaşımların oluşmasına katkı sağlayacak araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirilebilecektir. Özellikle global düzeyde Türkçe yayınların oldukça az bir sayıda bulunması bağlamında bu araştırmalar ile alana ve literatüre katkı sağlayacak çalışmalar üretilebilecektir.  Aynı zamanda görsel iletişim tasarımı alanında lisansüstü eğitimde, eğitimini tamamlayan çok az mezun olduğu için bu alanda akademisyen açığı bulunmaktadır. Bu bağlamda program, kendi iç kaynağını yaratmak için görsel iletişim tasarımı alanında uzmanlık düzeyinde eğitim verecek bir programdır. Bölümümüz genelinde akademik alanda gereksinim duyulan, yaratıcı tasarımlar gerçekleştirebilmesinin yanı sıra, teorik konularda kendisini yetiştirmiş, dünyadaki tasarım düşünceleri, eğilimlerini ve alanlarını takip eden modern iletişim tasarımcıları yetiştirmek planlanmaktadır.

lisansüstü

  • akademik kadro
  • programın amacı
  • öğrenci kabul koşulları
  • dersler
  • sanat dalları